Зорилго, Зорилтууд

erasmus+

[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns” switch_to_one_column=”1000″][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” item_padding=”0 25px 20px 0px” item_padding_1280_1440=”0 25px 130px 0px” item_padding_1024_1280=”0 25px 50px 0px” item_padding_600_768=”40px 0px 0px 0px”]

Төслийн тухай

LEATHUB төслийн үндсэн үр дүнд ОХУ, Монгол улсын дөрвөн их сургуульд сургалт, инновацийн төв байгуулагдана юм. Энэ төвөөр дамжуулан арьс ширний үйлдвэрүүдэд чиглэсэн сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх, үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд их, дээд сургуулиийн зүгээс тэдний эрэлт шаардлагад нийцсэн судалгаа, боловсруулалтын ажлыг нэвтрүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх юм. Тэр дундаа коллаген агуулсан хаягдлыг дахин боловсруулах, байгаль орчинд ээлтэй технологийн судалгаа хийж, нэвтрүүлэхэд чиглэнэ. Төвүүд нь Европын Холбоо, Орос, Монголын хамтын ажиллагааны үндсэн дээр арьс ширний үйлдвэрлэлд тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх болно.

Түүнчлэн, дээр дурдсан бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд байгуулагдсан төвүүд нь Орос, Монгол, Европын холбооны улсуудад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй баримт бичиг, орчин үеийн аналитик болон шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангагдах болно. Эдгээр төвүүд нь арьс ширний үйлдвэрлэлийн технологийн зуучлагчийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Европын Холбооны түншүүд, мөн ОХУ-ын арьс шир, гутлын үйлдвэрийн холбоо, Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоодууд нь төвүүдийг байгуулах, тэдний ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд туслалцаа үзүүлэх болно.

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” item_padding=”0 0px 200px 25px” item_padding_600_768=”50px 0px 0 0px” item_padding_480=”50px 0px 0 0px”]
[service_table title_background_type=”background_color_type” icon_size=”fa-lg”]Төслийн нэр: Орос болон Монголд Арьс Ширний Сургалт, Судалгаа, Инновацийн Төв байгуулах
Төслийн дугаар: 598715-EPP-1-2018-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP
Санхүүжүүлэгч эх үүсвэр: Боловсрол, Аудиовизуал, Соёлын Гүйцэтгэх Агентлаг
Төсөв: 995.950,00 евро
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 15.01.2019-15.01.2022[/service_table]
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Зорилго, Зорилтууд

Төслийн зорилго нь их дээд сургууль ба арьс ширний үйлдвэрүүдүүдийн хооронд гүүр болж, хамтарсан сургалт, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг өргөжүүлэх замаар үйлдвэр эрхлэгчдийг инновацийг эрэлхийлэгч болгох зорилготой юм. Нэмүү өртгийн сүлжээг бий болгоход инновацийг эрэлхийлэгч нь шийдлийг эрэлхийлдэг байх юм. Үйлдвэр аж ахуйн нэгж болон их дээд сургуулиуд хоорондын нягт хамтын ажиллагаа нь:

[icon_list_item icon=”fa-arrow-right” icon_type=”circle” title=”Арьс ширний үйлдвэрлэлд хэрэглээний судалгааны ажлын эрчимтэй хэрэгжүүлэх “][icon_list_item icon=”fa-arrow-right” icon_type=”circle” title=”Drive down the cost of advanced industries technologies and accelerate their deployment”][icon_list_item icon=”fa-arrow-right” icon_type=”circle” title=”Contribute to workforce development not just at the Ph.D. level but at all levels”][icon_list_item icon=”fa-arrow-right” icon_type=”circle” title=”Boost exports and enable the specific regions in Russia and Mongolia to compete effectively in global markets, which in turn will ensure a vibrant national economy”]

In order to achieve the aforementioned aim the main general objective of the proposal is the establishment and operation of 4 training and innovation centres (Leather Hubs) which will act as intermediary between innovation seekers (industry) and the innovation providers (research teams in the universities, laboratories, spin-offs).