LEATHUBЧадавхи бэхжүүлэхэд оролцож буй 8 улс орнуудын 13 байгууллага

Арьс ширний салбар дах 4 сургалт, инновацийн төвүүд

"Арьс шир үслэгийн технологи" чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх 2 сургалтын хөтөлбөр

Арьс ширний салбарт судалгаа, инноваци дамжуулах 1 онлайн платформ

ОХУ болон Монгол улсад арьс ширний сургалт, судалгаа, ба инновацийн төв байгуулах